Translations of this page?:

[ Бележки | Е-поща | Контакти | Календар | Документи | Задачи | Уебвръзки | Време | Отчитане ]

Календар

Лента с инструменти

  • Добавяне на събитие: Създава ново събитие. Имайте предвид, че това събитие по подразбиране се асоциира с работното пространство, което текущо сте избрали от лявата странична лента. Ако не е избрано работно пространство, събитието по подразбиране се асоциира с вашето лично работно пространство.

  • Селекторът на изгледа позволява да се сменя между месечен, седмичен и дневен изглед.

  • Навигаторът позволява да се прескача към предишния/следващия месец, предишната/следващата седмица или предишния/следващия ден (в зависимост от селектора на изгледа - вижте по-горе).

  • Избор на дата: Менюто за избор на дата ви позволява бързо да преглеждате календара, за да изберете желаната от вас дата. Моля, забележете графичното представяне на текущата дата (оградена в червено) и на избраната от вас дата (на син фон). Бутонът Днес ви връща обратно на текущата дата, където и другаде из календара да се намирате.

  • Състояние: Филтрира събитията според това дали сте приели да ги посетите или не. Например, когато филтрирате списъка по Събития, очакващи отговор, виждате събитията, на които сте поканени, но за които още не сте отговорили. Когато филтрирате списъка по опцията Събития, които ще посетя, виждате само събитията, за които сте потвърдили, че ще присъствате. Съответно и за опциите Събития, които няма да посетя и Събития, които може би ще посетя.

  • Потребител: Показва събитията от календара на произволен потребител, който трябва да бъде указан в подменюто.

Изглед по месец, седмица и ден

Списъчен изглед

Няма списъчен изглед в модул Календар; вместо него използвайте стандартния изглед на календара по месец, седмица или ден. 1)

Детайлен изглед на събитие

Режим на редактиране на събитие

Напомнящи съобщения

Повтарящо се събитие

Поканени хора

Когато създадете събитие, трябва да решите кои потребители бихте искали да поканите. В допълнение, можете да изберете да изпратите покани по електронна поща.

Внимание: Това, кои потребители можете да поканите, зависи от работното пространство, към което събитието принадлежи.2)

Отправянето на покани към хората има две следствия:

  • Само потребителите, които са получили покана, ще виждат събитието когато изберат стандартния изглед на календара.
  • Поканените потребители имат възможност да обявят в детайлния изглед дали ще посетят събитието или не.

Внимание: Считано от версия 1.0 на Feng Office, не се поддържа списък, в който се вижда кой е бил поканен, кой е приел и кой е отклонил поканата.3)

Често задавани въпроси

Мога ли да синхронизирам календара си във Feng Office с календара на моя компютър или мобилен телефон?

Към версия 1.0 на Feng Office, не се поддържа синхронизация с локални календари (като Microsoft Outlook, Mozilla Sunbird/Lightning, Apple iCal). 4)

Мога ли да синхронизирам календара си във Feng Office с Google Calendar?

Към версия 1.0 на Feng Office не, но това е запланувано за някоя от следващите версии.5)

1) Имаше списъчен изглед за събития във версиите на Feng Office преди 1.0, но той вече не се поддържа.
2) Заради бъг това не важи за Feng Office, версия 1.0 - вижте подробности.

Discussion

PLEASE NOTE: Comments to the wiki should only contain suggestions and questions that help us to improve the manual (and not the software). These comments will be deleted as soon as the information has been integrated into the manual.

Posts that do not contribute to the DOCUMENTATION of the project will be DELETED.

Ask QUESTIONS on the product here.
Report BUGS here.
Propose NEW FEATURES here.


Enter your comment
 
bg/calendar.txt · Последна промяна: 2013-02-27 18:06 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2021 fengoffice.com