Translations of this page?:

Това е стара версия на документа!


Персонализирани свойства

Всеки обектен тип във Feng Office разполага със собствен набор от свойства set (атрибути или полета), предварително дефинирани от разработчиците на софтуера. Тези атрибути отразяват обичайната информация, която вероятно бихте искали да съхраните чрез съответния обект. Възможно е обаче нуждите ви да са специфични, и в този момент на помощ идват персонализираните свойства.

Персонализираните атрибути на обектите подлежат на търсене като стандартно заложените атрибути, но поради програмна грешка тази функционалност пълноценно работи едва във версиите на Feng Office от 1.5.1 нагоре.1)

Типове персонализирани свойства

Практически два са типовете персонализирани свойства. Наричаме ги специфични персонализирани свойства и генерични персонализирани свойства. Последните съществуват от ранните версии на Feng Office, а по-гъвкавите и мощни специфични персонализирани свойства бяха въведени с версия 1.4 на пакета.

В екранния кадър по-горе Company type (Тип на компанията) е специфично персонализирано свойство. Както можете да се уверите, то изглежда като всек друг атрибут; единствената разлика със стандартните атрибути е, ме то не е внедрено от разработчик, а конфигурирано от администратор на съответната инсталация.

Под всяко специфично персонализирано свойство можете да видите две полета: Name (Име) и Value (Стойност). Това е генеричното персонализирано свойство и то не се нуждае от конфигуриране от страна на администратор. Всеки потребител може да използва този вид персонализирани свойства, за да съхранява каквато информация пожелае. Погледнато от различни страни, тази свобода на действията може да бъде както предимство, така и недостатък.

Специфични персонализирани свойства (Feng Office, версия 1.4 и нагоре)

Преимущества на специфичните персонализирани свойства

Специфичните персонализирани свойства насочват потребителите, когато въвеждат данни, понеже разясняват какви данни се очакват и могат да съдържат ограничения по отношение на въведените данни. По този начин потребителят е подпомогнат, а и качеството на данните в системата се подобрява. Например от екранния кадър по-горе се вижда, че всеки потребител ще разбере, че при дефинирането на типа на компанията той трябва да избере измежду списък от алтернативни стойности и че може да избере една, няколко или дори нито една от тези стойности.

Ако сте в ролята на администратор на Feng Office инсталация, обмислете да дефинирате специфични персонализирани атрибути навсякъде, където има определени атрибути, които са съотносими към голям брой записи в базата данни. Ако използвате Feng Office, за да съхранявате информация за вашите бизнес партньори и клиенти, то вероятно е добра идея да дефинирате като персонализирано свойство за компаниите данъчния номер, тъй като това е тип данни, който често ще ви трябва. От друга страна, вероятно не бихте дефинирали като персонализирано свойство работното време, само защото имате един-два ресторанта в базата си данни: в този случай и генерично персонализирано свойство ще свърши работа.

Дефиниране на специфични персонализирани свойства

За да дефинирате специфични персонализирани свойства, отидете в административния панел и щракнете върху Custom Properties (Персонализирани свойства):

Трябва да изберете типа обект, за който искате да дефинирате специфично персонализирано свойство:

Ще осъзнаете, че почти всеки обект във Feng Office може да се обзаведе със специфични персонализирани свойства. Можете да имате такива атрибути дори за потребителите и работните пространства. Единственото изключение от правилото са отрязъците от време (вижте модул "Време").

Специфичните персонализирани свойства изглеждат еднакво за всички обектни типове. Следващият пример е свързан с обектния тип компания, но идентични опции имате и за всеки друг обектен тип.

След като щракнете на Add a custom property (Добавяне на персонализирано свойство), ви се извежда формуляр, подобен на онзи от екранния кадър по-горе, който ви предлага следните опции:

 • Name (Име): Името на персонализираното свойство се показва като надпис, прикачен към полето за въвеждане на данни.

 • Type (Тип): Дефинира типа данни, които ще се съхраняват в атрибута, плюс типа поле за вход, който ще се показва на потребителя:
  • Text (Текст) - стандартно поле за вход от потребителя, което приема за стойност произволен текст
  • Numeric (Числа) - стандартно поле за вход от потребителя, което приема за стойност само число (включително и десетични дроби)
  • Boolean (Булев тип) - кутийка за отметка (да/не)
  • List (Списък) - падащо меню или списък за множествен избор (в зависимост от опцията Множество стойности, описана по-долу)
  • Date (Дата) - поле за въвеждане на дата, с възможност за избиране с мишката от календар
  • Memo (Паметка) - текстово поле
 • Values (Стойности): Позволява да изброите възможните допустими стойности за списък.
 • Description (Описание): Кратко текстово поле, което помага на потребителя да се ориентира за какво се отнася атрибутът. На екран се показва до надписа (Име).
 • Default value (Стойност по подразбиране): Дефинира съдържание на полето за вход, което стои по подразбиране. (Ако отбележите Задължителна стойност, няма особен смисъл да дефинирате стойност по подразбиране.)
 • Required (Задължителна стойност): Ако дадена стойност е указана като задължителна, потребителят ще трябва задължително да попълни съответното поле, в противен случай няма да може да съхрани записа в базата данни.
 • Multiple values (Множество стойности): Ако е указано, че дадено поле, може да приема множество стойности, потребителят може да въведе повече от една стойност за полето. Това е неприложимо при персонализирани свойства от Булев тип.
 • Visible by default (Видимо по подразбиране): Ако е указано това, персонализираното свойство ще бъде непосредствено видимо когато обектът бъде отворен в изглед за редактиране. В противен случай, трябва първо да щракнете върху Custom properties (Персонализирани свойства), за да видите тази секция в разгърнат вид.

Специфичните персонализирани свойства ще се показват в последователността, в която ги дефинирате. За да промените тази наредба, просто използвайте бутоните със стрелки вдясно:

Генерични персонализирани свойства

Генеричните персонализирани свойства се състоят от двойки от вида "име/стойност". Тяхната употреба е доста очевидна, за да бъде специално обяснявана.

Считано от версия 1.2 на Feng Office, можете да ползвате неограничен брой генерични персонализирани свойства. 2) Добавянето на нова двойка "име/стойност" става, като просто се щракне върху Add a custom property (Добавяне на персонализирано свойство). Премахването на такава двойка става с бутона за изтриване вдясно.

Показване и редактиране на стойностите на персонализираните свойства

Данните в полетата за персонализирани свойства са достъпни през детайлния изглед и в режима на редактиране, но не и в списъчния изглед. Както по-горе беше описано, вие имате избор да укажете за всяко специфично персонализирано свойство дали да се показва непосредствено при отваряне на режима на редактиране.

Като изключение от правилото, персонализираните свойства на работните пространства се показват и на информационното табло:

Discussion

PLEASE NOTE: Comments to the wiki should only contain suggestions and questions that help us to improve the manual (and not the software). These comments will be deleted as soon as the information has been integrated into the manual.

Posts that do not contribute to the DOCUMENTATION of the project will be DELETED.

Ask QUESTIONS on the product here.
Report BUGS here.
Propose NEW FEATURES here.


Enter your comment
 
bg/custom_properties.1266958872.txt.gz · Последна промяна: 2013-02-27 18:02 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com